• Imprimeix

080 Barcelona Fashion

La Generalitat, mitjançant el CCAM, impulsa la passarel·la 080 Barcelona Fashion amb l’objectiu de reforçar els vincles entre el talent, el disseny de moda i la indústria tèxtil de Catalunya.

El certamen de la moda catalana, que compta amb dues edicions l’any, vol consolidar Catalunya com a referent del disseny de moda i, impulsar la internacionalització i millora de la competitivitat del conjunt de la indústria tèxtil. 

 

Dates de la propera edició

La propera edició del 080 Barcelona Fashion tindrà lloc del 4 al 8 de febrer de 2019 al Recinte Modernista de Sant Pau.

 

Termini per presentar les sol·licituds de participació: fins el dilluns  05 de novembre  (inclòs) telemàticament o al CCAM fins les 14.00h, si no es presenta el full de sol·licitud en temps i forma, la candidatura no serà admesa.

Procediment per a presentar les sol·licituds: 

La informació sobre els dissenyadors/marques/empreses que es publicarà en el catàleg i la pàgina web s’haurà d’enviar a través d’un formulari online.

1r - Completar formulari online que trobareu a http://www.080barcelonafashion.cat/formularis/desfilades, (funcionarà a partir de demà), una vegada completat el formulari rebreu un codi de referència que haureu de fer constar al full de sol·licitud.

2n- Emplenar la sol·licitud electrònicament que trobareu per mitjà de l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (cliqueu aquí ), acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.  

  • En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, serà obligatori que es signin electrònicament.
  • En  el cas que el sol·licitant sigui una persona física i no disposi de mecanismes d’autenticació electrònica,  s´haurà de descarregar formulari de sol·licitud a l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (cliqueuaquí ), omplir-lo i  acompanyar-lo de la documentació que preveuen les bases.  

Un cop emplenada la sol·licitud s´ha de fer arribar degudament signada a la seu del CCAM - Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (c/ Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona), o per la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar a l’apartat de Tràmits i formularis del Canal Empresa, en el termini abans esmentat.

  

Documentació a presentar al fer la sol·licitud al web del 080 Barcelona Fashion:

Les persones interessades, han de presentar la documentació següent per publicar en els elements de comunicació i l’han de trametre a través del formulari que està disponible a la pàgina web http://www.080barcelonafashion.cat/formularis/desfilades

a) Currículum/biografia actualitzat (com màxim de 700 espais).
b) Memòria de la proposta de col·lecció (com a màxim de 700 espais).
c) Dades de contacte (nom, adreça, telèfon, mail, web, etc.).
d) Una foto del/la dissenyador/a o d’imatge de marca (format .jpg ALTA o .tiff 300dpi).
e) Una foto o imatge de la nova col·lecció (format .jpg ALTA o .tiff 300dpi).
f) El logotip de la marca (en format png o gif o jpg).

Els textos de la documentació dels punts a), b) i c) s’han d’aportar en català, castellà o anglès.

Una vegada tramesa aquesta informació mitjançant el formulari digital, la persona interessada rebrà un codi de referència que ha de constar en la sol·licitud. 

 

Documentació a presentar al fer la sol·licitud al web de la Generalitat de Catalunya (a l´apartat “Tràmits”):

Les persones beneficiaries de l’apartat a) de la base 2:

a) Informació de la col·lecció Tardor/Hivern 2019-2020 o bé Primavera/Estiu 2019, en cas que segueixin l´estratègia “see now buy now”, amb un mínim de cinc dibuixos (amb la seva explicació i indicacions dels teixits i colors) o fotografies de peces acabades.
b) En el cas de no disposar de dues col·leccions comercialitzades s’haurà de presentar el Pla de negoci de la marca.
c) Fotos/Catàleg de les dues últimes col·leccions comercialitzades, restaran excloses les marques/dissenyadors que hagin desfilat en el 080 les últimes dues edicions.
d) Annex que trobareu adjunt en la sol·licitud en l’apartat de dades específiques.

Les persones beneficiaris de l’apartat b, c i d) de la base 2:

a) Informació de la col·lecció Tardor/Hivern 2019-2020 o bé Primavera/Estiu 2019, en cas que segueixin l´estratègia “see now buy now”, amb un mínim de cinc dibuixos (amb la seva explicació i indicacions dels teixits i colors) o fotografies de peces acabades.

b) Fotos/Catàleg de les dues últimes col·leccions comercialitzades, restaran excloses les marques/dissenyadors que hagin desfilat en el 080 les últimes dues edicions.

c) Annex que trobareu adjunt en la sol·licitud en l’apartat de dades específiques.

 

Per a més informació:

Si teniu algun dubte o qüestió us podeu posar en contacte amb  l’àrea de moda a través del correu moda@gencat.cat o bé al telèfon 93 484 99 08.

Podeu consultar les bases de participació en la 23a i 24a edicions del 080 Barcelona Fashion, i de concessió dels premis a la millor col·lecció i al millor disseny emergent de les edicions del 080 Barcelona Fashion dels mesos de febrer i juny de 2019.

 
 

Plazo para presentar las solicitudes de participación: hasta el martes 05 de noviembre (incluido) telemáticamente, o en el CCAM hasta las 14.00h. En caso de no presentar la solicitud en tiempo y forma, la candidatura no será admitida.

 

Presentación de las solicitudes:

La información sobre los diseñadores/marcas/empresas que se publicará en el catálogo y la página web se deberá enviar a través de un formulario online.

1º - Completar formulario online que encontrareis en: http://www.080barcelonafashion.cat/es/formularis/desfiles (en funcionamiento des de mañana), una vez completado el formulario recibiréis un código de referencia que deberá hacerse constar en la hoja de solicitud.

2º- Rellenar la solicitud electrónicamente que encontrareis a través del apartado "Trámites" de la web de la Generalitat de Cataluña (clicar aquí), acompañado de la documentación prevista en las bases.

  • En caso que el solicitante sea una persona jurídica, será obligatoria la firma electrónica.
  • En caso de que el solicitante sea una persona física y no disponga de mecanismos de autenticación electrónica (Certificado digital ó idCat), deberá descargarse el formulario de solicitud en el apartado de “Trámites” de la web de la Generalitat de Cataluña (clicar aquí), rellenarlo y acompañarlo de la documentación que prevén las bases.

Una vez cumplimentada la solicitud se tiene que enviar debidamente firmada a la sede del CCAM- Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña (c / Puig y Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona), o a través de  la red de Oficinas de Gestión Empresarial (OGE),  o bien enviarlo por correo administrativo.

 

Documentación a presentar al hacer la solicitud en la web del 080 Barcelona Fashion:

Las personas interesadas, deben presentar la siguiente documentación para publicar en los elementos de comunicación y la enviarán a través del formulario que está disponible en la web: http://www.080barcelonafashion.cat/es/formularis/desfiles

a) Currículum / biografía actualizado (como máximo de 700 espacios).
b) Memoria de la propuesta de colección (como máximo de 700 espacios).
c) Datos de contacto (nombre, dirección, teléfono, mail, web, etc.).
d) Una foto del/la diseñador/a o de imagen de marca (formato .jpg ALTA o .tiff 300dpi).
e) Una foto o imagen de la nueva colección (formato .jpg ALTA o .tiff 300dpi).
f) El logotipo de la marca (en formato png o gif o jpg).

Los textos de la documentación de los puntos a),b) y c) se pueden aportar en: catalán, castellano o inglés.

Una vez enviada esta información mediante el formulario digital, el interesado recibirá un código de referencia que debe constar en la solicitud.

 

Documentación  a presentar al hacer la solicitud en el web de la Generalitat de Cataluña (en el apartado “Trámites”).

Los beneficiarios del apartado a) de la base 2:

a) Información de la colección Otoño/Invierno 2019-2020 o bien Primavera / Verano 2019 en caso que sigan la estrategia “see now buy now”, con un mínimo de cinco dibujos (con su explicación e indicaciones de los tejidos y colores) o fotografías de piezas acabadas.
b) En el caso de no disponer de dos colecciones comercializadas deberá presentar el Plan de negocio de la marca.
c) Fotos / Catálogo de las dos últimas colecciones comercializadas, quedarán excluidas las marcas / diseñadores que hayan desfilado en el 080 las últimas dos ediciones.
d) Anexo que encontrará adjunto en la solicitud en el apartado de datos específicos.

 

Las personas beneficiarios del apartado b, c y d) de la base 2:

a) Información de la colección Otoño/Invierno 2019-2020 o bien Primavera / Verano 2019 en caso que sigan la estrategia “see now buy now”, con un mínimo de cinco dibujos (con su explicación e indicaciones de los tejidos y colores) o fotografías de piezas acabadas.
b) Fotos / Catálogo de las dos últimas colecciones comercializadas, quedarán excluidas las marcas / diseñadores que hayan desfilado en el 080 las últimas dos ediciones.
c) Anexo que se encuentra adjunto en la solicitud en el apartado de datos específicos.

 

Para más información:

Si tiene alguna duda o cuestión puede ponerse en contacto con el área de moda a través del correo moda@gencat.cat o bien al teléfono 93 484 99 08.

Podéis consultar las bases de participación en la 23a y 24a ediciones de la 080 Barcelona Fashion, y de concesión de los premios a la mejor colección y al mejor diseño emergente de las ediciones de la 080 Barcelona Fashion de los meses de febrero y junio de 2019.