• Imprimeix

Participació al Fashion Market

Fashion Market del "080 Barcelona Fashion" - febrer de 2019

fashion market

Del 30 d'octubre al 20 de desembre s'obre la convocatòria per participar al Fashion Market del 080 Barcelona Fashion que se celebrarà a Barcelona el mes de febrer de 2019.


Dirigit a:
Dissenyadors/ores, marques de moda i/o les persones titulars de marques de moda amb establiment operatiu a Catalunya, estatals o internacionals.


El 30 d'octubre s’obre el termini per a presentar les sol·licituds per a la participació en el Fashion Market en el marc de l’esdeveniment 080 Barcelona Fashion, que es celebrarà del 04 al 08 de febrer de 2019.

Per a tal finalitat, us detallem a continuació els aspectes i procediments claus:

*Consulteu les bases de participació pel Fashion Market.

 

Beneficiaris/beneficiàries:

Dissenyadors/ores, marques de moda i/o les persones titulars de marques d´accessoris i complements de moda amb establiment operatiu a Catalunya, estatals o internacionals.

Termini per presentar les sol·licituds de participació:

Fins el dilluns 20 de desembre (inclòs) telemàticament, o al CCAM fins les 14.00h, si no es presenta el full de sol·licitud en temps i forma, la candidatura no serà admesa.

Procediment per a presentar les sol·licituds: 

La informació sobre els dissenyadors/marques/empreses que es publicarà en el catàleg i la pàgina web s’haurà d’enviar a través d’un formulari online.

1r - Completar formulari online que trobareu a http://www.080barcelonafashion.cat/formularis/080-fashion-market  ,  una vegada completat el formulari rebreu un codi de referència que haureu de fer constar al full de sol·licitud.

2n- Emplenar la sol·licitud electrònicament que trobareu per mitjà de l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (Cliqueu), acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.  

  • En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, serà obligatori que es signin electrònicament (certificació digital).
  • En  el cas que el sol·licitant sigui una persona física i no pugui disposar de mecanismes d’autenticació electrònica (Certificat digital o idCat),  s´haurà de descarregar formulari de sol·licitud a l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (Cliqueu), omplir-lo i  acompanyar-lo de la documentació que preveuen les bases. 

Un cop emplenada la sol·licitud s'ha de fer arribar degudament signada a la seu del CCAM - Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (c/ Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona), podent utilitzar si s'escau  la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), o bé enviar-ho per correu administratiu.

  

Documentació:

Les persones interessades, han de presentar la documentació següent per publicar en els elements de comunicació i l’han de trametre a través del formulari que està disponible a la pàgina web: http://www.080barcelonafashion.cat/formularis/080-fashion-market 

  • Dades de contacte (nom, adreça, telèfon, mail, web,  etc.).
  • Logotip de la marca mides 142x142 (en format png o gif o jpg).
  • Dades de facturació.

Una vegada tramesa aquesta informació mitjançant el formulari digital, la persona interessada ha de rebre un codi de referència que ha de constar en la sol·licitud.

 

Documentació a presentar al fer la sol·licitud al web de la Generalitat de Catalunya (a l'apartat “Tràmits”):

a) Descripció del posicionament en el mercat (incloent segment de preus, llistat de punts de venda per ordre d’importància, activitats de màrqueting, etc.).

b) Descripció dels productes que estan a disposició de la venda (categoria, segment de preus, etc.).

c) Un mínim de 3 imatges del producte a exposar/vendre.

 

La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.

 

Obligacions de les persones participants:

Els/les dissenyadors/ores, les persones titulars de marques i institucions seleccionades per participar al Fashion Market que se celebra durant el 080 Barcelona Fashion, han d’abonar com a mínim un mes abans de l’inici de l’esdeveniment, un import de 484 euros (IVA inclòs), mitjançant transferència bancaria al número de compte bancari que faciliti el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya,

 

Per més informació:

Si teniu algun dubte o qüestió us podeu posar en contacte amb l’àrea de moda a través del correu moda@gencat.cat o bé al telèfon 93 484 99 08 (Verónica).

Podeu consultar les bases de participació en el Fashion Market de la 23a i 24a edicions del 080 Barcelona Fashion, del mes de febrer i juny de 2019.

En fecha 30 de octubre, se abre el plazo para presentar las solicitudes para la participación en el Fashion Market en el marco del evento 080 Barcelona Fashion, que se celebrará del 04 al 08 de febrero de 2019.

Para tal fin, os detallamos a continuación los aspectos y procedimientos claves:

* Consultar las bases de participación por Fashion Market.

 

Beneficiarios / beneficiarias:

Diseñadores/as, marcas de moda y/o las personas titulares de marcas de accesorios y complementos de moda con establecimiento operativo en Cataluña, estatales o internacionales.

Plazo para presentar las solicitudes de participación:

Hasta el lunes 20 de diciembre (incluido) telemáticamente, o al CCAM hasta las 14.00h, si no se presenta la hoja de solicitud en tiempo y forma, la candidatura no será admitida.

 

Procedimiento para presentar las solicitudes:

La información sobre los diseñadores / marcas / empresas que se publicará en el catálogo y la página web deberá enviarse a través de un formulario online.

1º - Completar formulario online que encontrará en:http://www.080barcelonafashion.cat/es/formularis/080-fashion-market, una vez completado el formulario recibirá un código de referencia que deberá hacer constar en la hoja de solicitud.

2º- Rellenar la solicitud electrónicamente que encontrará mediante el apartado "Trámites" de la web de la Generalidad de Cataluña (Click), acompañadas de la documentación prevista en estas bases.

  •  En caso de que el solicitante sea una persona jurídica, será obligatorio que se firmen electrónicamente (certificación digital).
  • En caso de que el solicitante sea una persona física y no pueda disponer de mecanismos de autenticación electrónica (Certificado digital o idCat), se deberá descargar formulario de solicitud en el apartado "Trámites" de la web de la Generalidad de Cataluña (Click), rellenarlo y acompañarlo de la documentación prevista en las bases.

Una vez cumplimentada la solicitud se hará llegar debidamente firmada en la sede del CCAM - Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña (c / Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona), pudiendo utilizar si s' caso la red de Oficinas de Gestión Empresarial (OGE), o bien enviarlo por correo administrativo.

Documentación:

Los interesados, deben presentar la siguiente documentación para publicar en los elementos de comunicación y la enviarán a través del formulario que está disponible en la página web: http://www.080barcelonafashion.cat/es/formularis/080-fashion-market

  •  Datos de contacto (nombre, dirección, teléfono, mail, web, etc.).
  • Logotipo de la marca tamaños 142x142 (en formato png o gif o jpg).
  • Datos de facturación.

Una vez enviada esta información mediante el formulario digital, el interesado debe recibir un código de referencia que debe constar en la solicitud.

Documentación a presentar al hacer la solicitud en la web de la Generalidad de Cataluña (en el apartado "Trámites"):

a) Descripción del posicionamiento en el mercado (incluyendo segmento de precios, listado de puntos de venta por orden de importancia, actividades de marketing, etc.).

b) Descripción de los productos que están a disposición de la venta (categoría, segmento de precios, etc.).

c) Un mínimo de 3 imágenes del producto a exponer / vender.

La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración para verificar en cualquier momento la veracidad de los datos declarados.

 

Obligaciones de las personas participantes:

Los / las diseñadores / as, las personas titulares de marcas e instituciones seleccionadas para participar en el Fashion Market que se celebra durante el 080 Barcelona Fashion, deben abonar al menos un mes antes del inicio del evento, un importe de 484 euros (IVA incluido), mediante transferencia bancaria al número de cuenta bancaria facilitada por el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña,

 

Para más información:

Si tiene alguna duda o cuestión puede ponerse en contacto con el área de moda a través del correo moda@gencat.cat o bien en el teléfono 93 484 99 08 (Verónica).

Podéis consultar las bases de participación en el Fashion Market de la vigésima tercera y vigésima cuarta ediciones de la 080 Barcelona Fashion, del mes de febrero y junio de 2019.