• Imprimeix

Convenis, acords i pactes personal

El personal del Consorci es regeix pel conveni col·lectiu d'Oficines i Despatxos i el pacte d'empresa i, en el seu defecte, pel conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat, l'Estatut dels treballadors i la resta de la normativa laboral, així com pels preceptes de la legislació bàsica en matèria d'ocupació pública i per la legislació de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya que li sigui d'aplicació.

Data d'actualització:  29.06.2015