• Imprimeix

Obert el període de justificació de les subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda.

10/08/2017 10:08

Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar telemàticament un compte justificatiu simplificat on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts.

En cas que el beneficiari sigui una persona física i no disposi de signatura digital, un cop emplenat i enviat el compte justificatiu per mitjans telemàtics, disposa de 10 dies per fer-lo arribar degudament signat a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE) (http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/), que es pot consultar a l'apartat de Tràmits i formularis del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat/es/), o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.gencat.cat/). c/ Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona.

 

El termini màxim per justificar finalitza el 31 de març de 2018